Disclaimer

 

De  voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website (http://www.henskensyachtverzekeringen.nl ) van Henskens Yachtverzekeringen te raadplegen zijn.

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en zich ermee akkoord verklaart. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Informatie op deze internetsite

De informatie die aangeboden wordt op deze website dient ter algemene informatievoorziening. De geboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor uw eigen rekening en risico.

Henskens Yachtverzekeringen besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie kunnen echter voorkomen. Henskens Yachtverzekeringen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op, of via, deze website weergegeven informatie. Henskens Yachtverzekeringen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Henskens Yachtverzekeringen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Henskens Yachtverzekeringen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en alle hierop aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en HTML-codes). Het is u niet toegestaan de informatie van deze website over te nemen, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken of vanuit een andere website via een link, hypertext link of deeplink te verwijzen naar de website van Henskens Yachtverzekeringen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henskens Yachtverzekeringen.  U mag de informatie op deze website wel downloaden en/of afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Functioneren van deze website

Henskens Yachtverzekeringen doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienstverlening. Henskens Yachtverzekeringen biedt geen garantie dat de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienstverlening foutloos en ononderbroken en zonder storingen zal functioneren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Henskens Yachtverzekeringen haar bestuurders en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten ,  van welke aard ook, die ontstaat door toegang tot , het gebruik van, of via deze website aangeboden informatie en diensten.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en alle op deze website aangeboden informatie (inclusief deze disclaimer) is het Nederlands recht van toepassing.

 

E-mail disclaimer

De informatie in door Henskens Yachtverzekeringen verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) (“attachments”) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, verzoekt Henskens Yachtverzekeringen u vriendelijk de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht, met inbegrip van eventuele bijlage(n) van uw computer te verwijderen en niet openbaar te maken. E-mails en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door Henskens Yachtverzekeringen gelezen en bewaard worden. Alle opvattingen/opinies uitgedrukt in een vanuit Henskens Yachtverzekeringen verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs die van Henskens Yachtverzekeringen. Henskens Yachtverzekeringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virusse

 

Wijzigingen

Henskens Yachtverzekeringen behoudt zich het recht voor de op, of via, deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.